Home / e² Yerevan Center, Armenia News

e² Yerevan Center, Armenia News

Here you can view, review, read and listen to all of e² Young Engineers South East Melbourne News, Videos, Photos, and all other posts from our e² community. Enjoy.

Enrollments for summer camps are now open

2019 թվականի LEGO-ի ամառային դպրոցի ընդունելությունն արդեն սկսված է։ Գրանցվելու համար կարող եք գրել մեր էլեկտրոնային փոստին՝ yerevancenter@e2youngengineers.com կամ զանգահարեք +374 11 778 776, +374 44 778 774 հեռախոսահամարով։ Շտապե՜ք ամրագրել ձեր երեխաների մասնակցությունը, քանի որ տեղերը սահմանափակ են։

Read More »

LEGO Challenge

A short clip from the Railroad Barrier / Ships Barrier LEGO bricks model lesson. The lesson is a part of Young Engineers’ edutainment curriculum – The LEGO Challenge. Enjoy.

Read More »

LEGO models

This is a short Video clip about some of our LEGO bricks models, which have been designed by Young Engineers for our community in the enrichment Lego programs.

Read More »